SOS!!! – безпліддя

SOS!!! – безпліддя
Одною із найгостріших проблем України на фоні катастрофічного постійного зниження її населення є безпліддя. За офіційною статистикою кожне п’яте українське подружжя має серйозні проблеми із зачаттям та виношуванням нового життя. Рівень безпліддя у чоловіків і жінок досягнув свого апогею і становить 30 відсотків з обох сторін. Інших 30 відсотків припадають на спільні чинники, а 10 відсотків – на нез’ясовані причини. Це означає, що українська нація є під загрозою на самому початку заіснування нових її членів. Ведеться нищівна війна проти українського на­роду на рівні бать­ківського і материнського лона.

Хто є винен?

Хто є винен у цьому, хто про­во­дить кампанію обезпліднення та посту­по­вого самознищення народу? Мабуть, можна знай­ти справжніх вину­ватців, але в першу чергу звер­не­мо увагу на самих себе. Бракує здорового знан­ня, духовної чутли­вості, люди поводяться безвід­по­ві­дально. Батьки не вміють вберегти своїх дітей від негатив­них впливів, школа і освіта, незважа­ючи на все більш складніші навчальні програми, не можуть навчити молодь і дітей найголовнішого – поваги і любові до життя; влада і держава дозво­ля­ють розграбовувати і зводити нанівець соці­аль­ні і громадські проекти; телебачення і преса вияв­ля­ються безсильними перед спокусами заробітку на пропаганді обезпліднюючої розпусти, насилля, на рекламі руйнівних для репродуктивного здоров’я куріння і алкоголю.

Обманливі пропозиції

Мабуть кожен менше чи більше буде згоден із вищесказаним. Але буде замало загострювати проблему. Треба знати як вирішувати проблему, запобігати їй.

Нажаль, є також глибокою проблемою те, як на загал пропонується вирішення питання без­плід­ності. Отець Володимир Серемчук у своїх книж­ках “Божий палець” розповідав, як люди, навіть ті, що вважають себе релігійними, вдавалися до сміхотворних і сповнених обману пропозицій так званих “цілителів”, екстрасенсів, ворожбитів. Очевидно, що тут йдеться не тільки про шарла­танст­во, але й про те, що порушується перша і най­го­ловніша Заповідь Божа “Не май інших богів крім мене”. Тут затаюється небезпека відкриття на вплив во­ро­жих людині сил, злих духів. Людина може приректи себе та на­ступ­­ні покоління на духовну руїну, психічні та фізичні страждання. “Вони є мов та нерозумна тварина, що з природи на те й родиться, щоб її ловили і нищили, вони знева­жа­ють те, що не розуміють, у тлін­ні своєму будуть знищені, і зазнають кари як відплату за несправедливість” (ІІ Пет. 2, 12).

З іншого боку, офіційна меди­цина пропонує неприпустиму із сторони моралі та медичної деонтології технологію штучного запліднення. Внаслідок діяльності здеморалізованої медицини мільйони людських життів на стадії початку їх заісну­вання у формі ембріона зливаються в кана­лі­зації, перебувають в морозильних камерах, ви­ко­ристовуються для виготовлення косметики та ін­ших препаратів. Маніпуляції із штучним заплід­ненням та зачатим людським життям кличуть про помсту із неба за навмисне чоловіковбивство.

Що ж говорить про це Церква?

Церква в навчанні її Пастирів, погоджується, що насправді проблема репродуктивного здо­ров’я Божого народу є дуже гострою. Проте Церк­ва, незважаючи на усю критику та непрямі напади на власний авторитет, вважає, що способи, в які дуже часто вирішується проблема безпліддя є неадекватними, неспіввідносні до віри та моралі. Треба шукати за більш глибинними та серйозні­шими розв’язками, значно посилити профілактику. Щодо останнього, то значення духов­нос­ті і моралі буде головним і вирішальним. Без творчого і смиренного пошуку істини, за допо­мо­гою Церкви і Святих Отців, вирішити і запобіг­ти проблемі безпліддя видається неможливим!

На сторінках цієї газети хочемо заста­новитися над аналізом причин безпліддя, треба з’ясувати аморальні деструктивні механізми, що приводять до безпліддя.

Святе Письмо про безпліддя

У Святому Письмі заповідями, що регулюють цілісність та здоров’я статевої системи людини є заповіді “Не вбий”, “Не чужолож” і “Не пожадай жін­ки ближнього свого”. Однак, відношення до безплідності у Старому та Новому завітах є різним. У Старому Завіті акцентовано увагу на те, що безпліддя – це Божа кара, а подружжя, котрі не могли зачати і народити дітей, були зневажені та осуджувані громадськістю. Новий Завіт, а слід за ним Церква та Святі Отці звертають увагу на особисту відповідальність кожного християнина за здоров’я власного тіла, що має бути “храмом Духа Святого” (пор. І Кор. 3, 16).

“Не бажай багато дітей ледачих, і не веселися синами нечестивими. Як їх багато буде, не радій ними, коли вони не матимуть остраху Господнього. Ліпше вмерти бездітним, ніж мати дітей нечестивих” (Сир. 16, 1-3).

* * *

Дослідницькі центри і МОЗ України підтверджують, що однією з причин безплід­дя є хвороби, котрі передаються ста­тевим шляхом. Наприклад, хламідіоз у чоловіків знижує шанси зачаття на 33%. Спеціалісти МОЗ України у Круглому столі на тему: «Медичні, соці­альні і моральноетичні аспекти в питанні проти­дії штучному перериванню вагітності» 16 лютого 2010 р. повідом­ляють, що штучне переривання ва­гіт­ності – це одна із найпо­ши­реніших причин розладу здоров’я жінки, приводить до безпліддя, не виношування, захво­рювання стате­вих орга­нів, порушення менст­ру­ального циклу. Аборт і пов’яза­ні з ним усклад­нення призводять майже до кожної десятої втрати в показнику смертності, пов’язаної з вагітністю і пологами, а післяа­борт­ні ускладнення негативно впли­вають на репроду­ктивне здоров’я жінки.
Пиво спричиняється до безплідності!

Пиво містить важкі (токсичні) метали, такі, як кобальт, кадмій, свинець, ртуть, мідь, цинк. Со­лі кадмію завдають мутагенної дії, вража­ють нирки й серце, пригнічують травні фер­мен­ти. Кадмій відомий як речовина, що при­гні­­чує продукування низки гормонів: чоло­ві­чих статевих та інсуліну. У пиві містяться й ро­слин­ні аналоги жіночих статевих гормонів (фі­топрогестерон, який спричиняє імпотен­цію). Саме тому в чоловіків, що надмірно за­­хо­­плю­ються пивом, формується схожа на жі­ночу фігура: стає ширшим таз, збільшу­ють­­ся грудні залози, жир відкладається на стег­­нах, животі. У жінок пропорційно кіль­ко­с­­ті споживання пива зростає ймовірність захворювання на рак молоч­ної залози, фіброматоз тощо.

Навіть невеликі дози пива впливають на по­томство пияків як чоловіків, так і жінок, в яких, під впливом алкоголю, виробляються не­пов­ноцінні статеві клітини, наслідком чого є викидні, народження неповно­­­­­цінних або мерт­вих дітей. Діти, які народилися з алко­голь­­­ним синдромом плода, але без грубих ка­­ліцтв від­стають у фі­зичному і психічному роз­вит­ку. Вкрай небез­печним є вживання пи­ва ма­тір’ю, яка годує немовля грудним мо­ло­ком, то­му що дитина таким чином отри­мує і алко­голь, росте слабкою, безпорадною, підвлад­­ною інфекціям і нервово-пси­хіч­ним розладам.

(Євген Романишин, Засл. лікар України)

Цікаво, що серед курців порушення плідності спостерігається у 60,3% випадків (в осіб, які не курять — лише у 19,7%), у чоловіків, які зловживають алкоголем — у 46,3%.

Паління

Паління викликає серйозні негативні наслідки: у матерів порушується менструальний цикл, атрофія яєчників, безпліддя; зниження інстинкту материнства; загибель ембрі­она на ранніх стадіях вагіт­ності, кровотечі при виношу­ванні дитини; збільшення частоти викиднів, передчасні пологи, високий відсоток дитячої смертності; у дітей: на­родження з напівінвалід­ністю, ослаблення імунітету, врод­жені дефекти, відставан­ня у фізичному і розумовому розвитку.

Паління являється перепоною для нормального розвитку плоду, а потім і народженої дитини. Японські вчені встановили, що вже через одну секунду при дії тютюно­вого диму відбуваються тисячі розривів у молекулі ДНК, яка відповідає за потомство. Входячи в реакцію з важкими металами, які є в тютюновому димі (кадмій, свинець та ін.), молекула ДНК змінює свою структуру, і, як наслідок, продукує дефектні гени, які викликають найріз­но­ма­ніт­ніші порушення нер­вово-психічної сфери.

Науково доведено, що палін­ня батька є основною причи­ною аномалій у дітей, вклю­чаючи і зовнішні дефекти, яких у дітей батьків, які палять буває в 5 разів більше, ніж в тих, які не палять. Мати, яка палить передає дитині під час вагіт­ності продукти куріння у ви­со­ких концентраціях, які надходять плоду з поживними речовинами. У дитини посту­пово розвивається тютюнове отравлення, що призводить до недорозвитку органів, згубно позначається на психіці та інтелекті дитини.

Серцебиття ще ненародженої дитини після викуреної матір’ю сигарети через 8-12 хвилин прискорюється до 150 ударів.

* * *

Всі знають, що крапля нікотину вбиває коня. Це якби парнокопитний закурив. Хоча цього, напевно, ніхто не перевіряв — худобину шкода. А скільки цигарок можуть вбити людину? Цього ніхто не підраховував, зате достеменно відомі наслідки масових затяжок. Експерти ВООЗ прогнозують, що у найближчі 25 років близько половини курців ризикують померти від хвороб, спричинених палінням, причому в половини з них куриво вкоротить 20 років життя. Причиною загибелі курців можуть стати не тільки рак легенів, туберкульоз або хвороби серця, а й ціла низка інших захворювань, зумовлених вживанням димлячої гидоти. Виходить, що нам себе зовсім і не шкода, якщо байдуже сприймаємо застороги і масово труїмося тютюном?

Міф про гормональні таблетки або “ГОЛОДНА СМЕРТЬ”

Гормональні таблетки за різних причин мо­жуть не подіяти. Якщо зачаття все-таки відбу­лося, то в дію вступають меха­нізми, які діють на знищення уже нового життя. В такому випадку для нового життя нема ні поживних речовин, ні тих найважливіших засобів для подальшого розвитку, як наслідок – голодна смерть.

З початку 90-х років у країнах постра­дян­сь­кого союзу стали енергійно пропагувати гормональну конт­ра­цепцію. Якщо раніше ці препарати (як і багато інших) здобувалися тільки за рецептом ліка­ря, то тепер зайдіть у будь-яку аптеку, і ви побачите цілі вітрини з «таблетками від дітей». Але чи такі вже вони безпечні, як запевняє нас реклама? “Жінки, що приймають таблетки, частіше інших хворі­ють на рак грудей, шкіри і матки, схильні до ін­суль­тів та інфарктів, запалення вен з тромбами, що можуть викликати емболію, виникає ушкод­ження печінки і зорового нерва, слабшає імунітет і т.д. Таблетки не є вирішенням проблеми нерегу­ляр­ного менструального циклу”, – стверджує доктор медицини Антун Лісець.

Гормональні контрацептиви часто признача­ють­ся й застосовуються нерозважно, адже в деяких з них більше 100 протипоказань.

Статистика показує ріст числа пухлин у жінок, які приймають гормональні таблетки. Але часто із прийомом контрацептивів це не пов’язують, а, навпаки, запевняють, що контрацептивні таблетки навіть охороняють від розвитку пухлин. У реклам­них буклетах на це робиться особливий наголос. Але в наукових журналах, що видаються для профе­сіо­налів, говориться зовсім інше. І якби наші лікарі серйозніше ставилися до своєї роботи, вони не повторювали б рекламні байки, а поцікавилися реальним станом речей.

Медики свідчать про випадки, коли у жінки, яка приймала контрацептив раптом виявили кісту. Але в цьому випадку нам знову показують інструкцію контрацептивної фірми, у якій сказано, що препарат навпаки, розсмоктує кісту. Повстає питання: кому вірити?

Варто звернути увагу ще на один фактор. Гор­мо­нальні контра­цеп­ти­ви не є ліками, які рятують від хво­роби. В іншому випадку зачаття і вагітність були би захворю­ван­нями. Потрібно називати речі сво­їми іменами. Завдання гормональних кон­т­ра­цептивів – це за­по­бі­га­ти вагітності. Це хімічні препарати, які ви­кли­ка­ють в організ­мі патологію. На тлі цієї патології на­сту­пає штучна безплідність, жінка стає нездатною до зачаття.

Аборт = Безпліддя!

Аборт – це хірургічна травма. Після нього починаються запальні процеси, слідують порушення і відсутність менструального циклу, кровотечі і як наслідок — безпліддя, невиношування вагітності. Безпліддям закінчуються 30–40 відсотків ранніх абортів. Офіційна статистика Міністерства охорони здоров’я невтішна: у 2008 році було зроблено більш ніж 150 тисяч абортів (а не офіційна?!).

Аборти і пов’язані з ним ускладнення призводять майже до кожної десятої втрати у показнику смертності, пов’язаної з вагітністю та пологами.

Офіційна статистика у 2009 р. в Івано-Франківській області становить 2781 аборт, з них «перші» місця займають Коломия – 626 (!) та Івано-Франківськ – 565. Звичайно, це офіційна статистика, а реальну кількість таких безчинств мабуть ніхто й не знає…

Безплідна мода...

За статистикою, сьогодні з десяти жінок дев’ять мають гінекологічні проблеми, зокрема запалення жіночих статевих органів (яєчників, маткових труб). Ці і подібні проблеми є викликані переохолодженням, статевими інфекціями. 75% жінок дітородного віку час від часу страждають від запалень і наївно вважають, що лі­ку­ва­ти їх зовсім необов’язково. Виявляється, що запущене або хронічне запалення – перший крок до безпліддя. А все тому, що прагнуть слідувати псевдомоді, вибираючи одяг невідповідного для здоров’я крою, надто не переймаючись тим, з якого матеріалу їх виготовлено.

Вартує уваги думка лікаря-терапевта Наталії Чужак (м. Івано-Франківськ): “Хотілося би зауважити, що причиною жіночих хвороб є також голі пупи. Чи ж думали ті, хто запроваджував цю страшну моду, що дітородна система майбутніх матерів переохолоджуватиметься? Чи ж переймалися вони тим, що демонстрація оголеного пупа не сприяє тому, аби вона змогла продовжити свій рід, адже всі життєво важливі точки на виду, вони відкриті для чужого ока”.

Християнська відповідь на проблему безпліддя

Всім християнам відома єван­гельська історія про народження Івана Хрестителя. Його батьки – священик Захарія і праведна Єлизавета до старості не мали дітей. Однак, завдяки безперервним їх молитвам і милості Божій в них народився син. Інша історія про бездітних Йоакима і Анну теж сповнена довіри до Бога.

Та й навіщо далеко ходити, нерідко і в наш час трапляються чудесні випадки з сім’ями, які багато років мріють про народження дітей. Перебуваючи в мо­лит­вах і прислухаючись до розумних порад, вони дочекалися омріяної вагітності і стали батьками.

Замість маніпуляцій із штучним заплідненням християнські науковці пропонують новий тип вирішення безплідності – Напротехнології (NaProTechnology). Напротехнології є найсучасніший спосіб лікування, повністю моральний та прийнятний Церквою. І хоч цей процес тривалий, вимагає вичікування, спостереження жінки за своїм організмом, – все ж ре­зуль­тати перевершують сподівання!

Дуже похвальним способом вирі­шення проблеми дітей є усиновлення. Церква заохочує і благословляє своїх вірних доньок і синів до такого вибору. Господь допоможе виконати свою батьківську місію.
“Нічого не має неможливого в Бога” (Лк. 1, 37).

Молитва до святих праведних Йоакима та Анни

О завжди славні Христові праведники, святі богоотці Йоакиме та Анно, що молитеся перед Небесним Престолом Великого Царя і велику сміливість до Нього маєте, що від Преблагословенної Дочки вашої, Пречистої Богородиці і Приснодіви Марії, втілитися зволив. До вас, багатосильних заступників та молитвеників за нас, ми, грішні та недостойні, прибігаємо. Моліть Його, щоб Він відвернув від нас гнів Свій, який праведно за діла наші на нас посилається, і нехай, на незліченні гріхи наші споглянувши, направить нас на шлях покаяння і на стежки заповідей Своїх нехай нас утвердить. Також молитвами вашими в мирі життя наше збережіть і в усьому благому доброго успіху виблагайте, все, що для життя і благочестя потрібне, нам від Бога даруючи; від усяких мук, бід та несподіваної смерті заступництвом вашим нас визволяючи, і від всіх ворогів видимих та невидимих захищаючи. Щоб ми тихе і спокійне життя прожили в усякому благочесті та чистоті. І так, у мирі це тимчасове життя прожили, досягли вічного спокою, де вашими святими молитвами, сподобимось Небесного Царства Христа Бога нашого, Якому з Отцем і Пресвятим Духом належить всяка слава, честь і поклоніння на віки віків. Амінь.

Історії з життя…

Історія молодої пари Миколи та Оксани Глібко теж сповнена очікування, консультацій у лікарів, лікування і… віри та молитов. Саме Божій ласці подруги завдячують народ­­женню трьох діто­чок!

Протягом 7 років пара не могла завагітніти. Проте подружжя не втрачало надії. Неодноразово молоді люди їздили молитися на Гошівську Ясну гору, щоб випросити в Матері Божої потомства, просили відчи­тувати над ними молитви. Оксані порадили до своєї їжі додавати пісок зі Святої Землі – Єрусалиму, і одно­часно молитись. Необхід­но згадати, що й члени родини молодого по­дружжя моли­лися одно­часно дев’ятницю до св. Анни в наміренні ласки потомства. Складно ствер­дити, що найбільше стало помічним засобом. Оксана – щаслива мама, адже виносила ТРОЄ діточок! Але є ще цікавий факт з життя цього по­дружжя. Оксана порадила вживати пісок з Єруса­лиму одній медсестрі, котра була при її пологах, яка також мала проблеми з безплід­дям. Мабуть обоє жінок були ще більше щасливими, коли й остання змогла народити дитину.

Підготував: Центр капеланського душпастирства, Івано-Франківська єпархія УГКЦ

http://kyrios.org.ua