Святе Письмо, день за днем, за один рік

Січень

1-го СІЧНЯ
o БУТТЯ 1:1—2:25
o МАТЕЙ 1:1—2:12
o ПСАЛОМ 1:1–6
o ПРИПОВІДКИ 1:1–6
2-го СІЧНЯ
o БУТТЯ 3:1—4:26
o МАТЕЙ 2:13—3:6
o ПСАЛОМ 2:1–12
o ПРИПОВІДКИ 1:7–9
3-го СІЧНЯ
o БУТТЯ 5:1—7:24
o МАТЕЙ 3:7—4:11
o ПСАЛОМ 3:1–9
o ПРИПОВІДКИ 1:10–19
4-го СІЧНЯ
o БУТТЯ 8:1—10:32
o МАТЕЙ 4:12–25
o ПСАЛОМ 4:1–9
o ПРИПОВІДКИ 1:20–23
5-го СІЧНЯ
o БУТТЯ 11:1—13:4
o МАТЕЙ 5:1–26
o ПСАЛОМ 5:1–13
o ПРИПОВІДКИ 1:24–28
6-го СІЧНЯ
o БУТТЯ 13:5—15:21
o МАТЕЙ 5:27–48
o ПСАЛОМ 6:1–11
o ПРИПОВІДКИ 1:29–33
7-го СІЧНЯ
o БУТТЯ 16:1—18:19
o МАТЕЙ 6:1–24
o ПСАЛОМ 7:1–18
o ПРИПОВІДКИ 2:1–5
8-го СІЧНЯ
o БУТТЯ 18:20—19:38
o МАТЕЙ 6:25—7:14
o ПСАЛОМ 8:1–10
o ПРИПОВІДКИ 2:6–19
9-го СІЧНЯ
o БУТТЯ 20:1—22:24
o МАТЕЙ 7:15–29
o ПСАЛОМ 9:1–13
o ПРИПОВІДКИ 2:20-22
10-го СІЧНЯ
o БУТТЯ 23:1—24:51
o МАТЕЙ 8:1–17
o ПСАЛОМ 9:14–21
o ПРИПОВІДКИ 3:1–6

11-го СІЧНЯ
o БУТТЯ 24:52—26:16
o МАТЕЙ 8:18–34
o ПСАЛОМ 10:1–15
o ПРИПОВІДКИ 3:7–8
12-го СІЧНЯ
o БУТТЯ 26:17—27:46
o МАТЕЙ 9:1–17
o ПСАЛОМ 10:16–18
o ПРИПОВІДКИ 3:9–10
13-го СІЧНЯ
o БУТТЯ 28:1—29:35
o МАТЕЙ 9:18–38
o ПСАЛОМ 11:1–7
o ПРИПОВІДКИ 3:11–12
14-го СІЧНЯ
o БУТТЯ 30:1—31:16
o МАТЕЙ 10:1–26
o ПСАЛОМ 12:1–9
o ПРИПОВІДКИ 3:13–15
15-го СІЧНЯ
o БУТТЯ 31:17—32:1
o МАТЕЙ 10:27–11:6
o ПСАЛОМ 13:1–6
o ПРИПОВІДКИ 3:16–18

16-го СІЧНЯ
o БУТТЯ 32:14—34:31
o МАТЕЙ 11:7–30
o ПСАЛОМ 14:1–7
o ПРИПОВІДКИ 3:19-20
17-го СІЧНЯ
o БУТТЯ 35:1—36:43
o МАТЕЙ 12:1–21
o ПСАЛОМ 15:1–5
o ПРИПОВІДКИ 3:21–26
18-го СІЧНЯ
o БУТТЯ 37:1—38:30
o МАТЕЙ 12:22–45
o ПСАЛОМ 16:1–11
o ПРИПОВІДКИ 3:27–32
19-го СІЧНЯ
o БУТТЯ 39:1—41:16
o МАТЕЙ 12:46—13:23
o ПСАЛОМ 17:1–15
o ПРИПОВІДКИ 3:33–35
20-го СІЧНЯ
o БУТТЯ 41:17—42:17
o МАТЕЙ 13:24–46
o ПСАЛОМ 18:1–16
o ПРИПОВІДКИ 4:1–6

21-го СІЧНЯ
o БУТТЯ 42:18—43:34
o МАТЕЙ 13:47—14:13
o ПСАЛОМ 18:17–35
o ПРИПОВІДКИ 4:7–10
22-го СІЧНЯ
o БУТТЯ 44:1—45:28
o МАТЕЙ 14:14–36
o ПСАЛОМ 18:36–51
o ПРИПОВІДКИ 4:11–13
23-го СІЧНЯ
o БУТТЯ 46:1—47:31
o МАТЕЙ 15:1–28
o ПСАЛОМ 19:1–15
o ПРИПОВІДКИ 4:14–19
24-го СІЧНЯ
o БУТТЯ 48:1—49:33
o МАТЕЙ 15:29—16:12
o ПСАЛОМ 20:1–10
o ПРИПОВІДКИ 4:20–27
25-го СІЧНЯ
o БУТТЯ 50:1 – 26
o ВИХІД 1:1—2:10
o МАТЕЙ 16:13—17:9
o ПСАЛОМ 21:1–14
o ПРИПОВІДКИ 5:1–6
26-го СІЧНЯ
o ВИХІД 2:11—3:22
o МАТЕЙ 17:10–27
o ПСАЛОМ 22:1–19
o ПРИПОВІДКИ 5:7–14
27-го СІЧНЯ
o ВИХІД 4:1—5:21
o МАТЕЙ 18:1–22
o ПСАЛОМ 22:20–32
o ПРИПОВІДКИ 5:15–20
28-го СІЧНЯ
o ВИХІД 5:22—7:25
o МАТЕЙ 18:23—19:12
o ПСАЛОМ 23:1–6
o ПРИПОВІДКИ 5:21–23
29-го СІЧНЯ
o ВИХІД 7:26—9:35
o МАТЕЙ 19:13–30
o ПСАЛОМ 24:1–10
o ПРИПОВІДКИ 6:1–5
30-го СІЧНЯ
o ВИХІД 10:1—12:13
o МАТЕЙ 20:1–28
o ПСАЛОМ 25:1–11
o ПРИПОВІДКИ 6:6–11
31-го СІЧНЯ
o ВИХІД 12:14—13:16
o МАТЕЙ 20:29—21:22
o ПСАЛОМ 25:12–22
o ПРИПОВІДКИ 6:12–15

Лютий

1-го ЛЮТОГО
o ВИХІД 13:17—15:19
o МАТЕЙ 21:23–46
o ПСАЛОМ 26:1–12
o ПРИПОВІДКИ 6:16–19
2-го ЛЮТОГО
o ВИХІД 15:20—17:7
o МАТЕЙ 22:1–33
o ПСАЛОМ 27:1–6
o ПРИПОВІДКИ 6:20–26
3-го ЛЮТОГО
o ВИХІД 17:8—19:15
o МАТЕЙ 22:34—23:12
o ПСАЛОМ 27:7–14
o ПРИПОВІДКИ 6:27–35
4-го ЛЮТОГО
o ВИХІД 19:16—21:21
o МАТЕЙ 23:13–39
o ПСАЛОМ 28:1–9
o ПРИПОВІДКИ 7:1–5
5-го ЛЮТОГО
o ВИХІД 21:22—23:13
o МАТЕЙ 24:1–29
o ПСАЛОМ 29:1–11
o ПРИПОВІДКИ 7:6–23

6-го ЛЮТОГО
o ВИХІД 23:14—25:40
o МАТЕЙ 24:29–51
o ПСАЛОМ 30:1–13
o ПРИПОВІДКИ 7:24–27
7-го ЛЮТОГО
o ВИХІД 26:1—27:21
o МАТЕЙ 25:1–30
o ПСАЛОМ 31:1–9
o ПРИПОВІДКИ 8:1–11
8-го ЛЮТОГО
o ВИХІД 28:1–43
o МАТЕЙ 25:31—26:13
o ПСАЛОМ 31:10–19
o ПРИПОВІДКИ 8:12–13
9-го ЛЮТОГО
o ВИХІД 29:12—30:10
o МАТЕЙ 26:14–46
o ПСАЛОМ 31:20–25
o ПРИПОВІДКИ 8:14–26
10-го ЛЮТОГО
o ВИХІД 30:11—31:18
o МАТЕЙ 26:47–68
o ПСАЛОМ 32:1–11
o ПРИПОВІДКИ 8:27–32 
11-го ЛЮТОГО
o ВИХІД 32:1—33:23
o МАТЕЙ 26:69—27:14
o ПСАЛОМ 33:1–11
o ПРИПОВІДКИ 8:33–36
12-го ЛЮТОГО
o ВИХІД 34:1—35:3
o МАТЕЙ 27:15–38
o ПСАЛОМ 33:12–22
o ПРИПОВІДКИ 9:1–6
13-го ЛЮТОГ О
o ВИХІД 35:4—36:38
o МАТЕЙ 27:39–66
o ПСАЛОМ 34:1–11
o ПРИПОВІДКИ 9:7–8
14-го ЛЮТОГО
o ВИХІД 37:1—38:31
o МАТЕЙ 28:1–20
o ПСАЛОМ 34:12–23
o ПРИПОВІДКИ 9:9–10
15-го ЛЮТОГО
o ВИХІД 39:1—40:38
o МАРКО 1:1–28
o ПСАЛОМ 35:1–16
o ПРИПОВІДКИ 9:11–12

16-го ЛЮТОГО
o ЛЕВІТ 1:1—3:17
o МАРКО 1:29—2:12
o ПСАЛОМ 35:17–28
o ПРИПОВІДКИ 9:13–18
17-го ЛЮТОГО
o ЛЕВІТ 4:1—5:19
o МАРКО 2:13—3:6
o ПСАЛОМ 36:1–13
o ПРИПОВІДКИ 10:1–2
o СИРАХ Переднє слово перекладача на грецьку мову
18-го ЛЮТОГО
o ЛЕВІТ 6:1—7:27
o МАРКО 3:7–30
o ПСАЛОМ 37:1–11
o ПРИПОВІДКИ 10:3–4
o СИРАХ 1:1–10
19-го ЛЮТОГО
o ЛЕВІТ 7:28—9:7
o МАРКО 3:31—4:25
o ПСАЛОМ 37:12–28
o ПРИПОВІДКИ 10:5
o СИРАХ 1:11–25

20-го ЛЮТОГО
o ЛЕВІТ 9:8—10:20
o МАРКО 4:26—5:20
o ПСАЛОМ 37:29–40
o ПРИПОВІДКИ 10:6–7
o СИРАХ 1:26–30
21-го ЛЮТОГО
o ЛЕВІТ 11:1—12:8
o МАРКО 5:21–43
o ПСАЛОМ 38:1–23
o ПРИПОВІДКИ 10:8–9
o СИРАХ 2:1–11
22-го ЛЮТОГО
o ЛЕВІТ 13:1–59
o МАРКО 6:1–29
o ПСАЛОМ 39:1–14
o ПРИПОВІДКИ 10:10
o СИРАХ 2:12–14
23-го ЛЮТОГО
o ЛЕВІТ 14:1–57
o МАРКО 6:30–56
o ПСАЛОМ 40:1–11
o ПРИПОВІДКИ 10:11–12
o СИРАХ 2:15–18
24-го ЛЮТОГО
o ЛЕВІТ 15:1—16:28
o МАРКО 7:1–23
o ПСАЛОМ 40:12–18
o ПРИПОВІДКИ 10:13–14
o СИРАХ 3:1–16
25-го ЛЮТОГО
o ЛЕВІТ 16:29—18:30
o МАРКО 7:24—8:9
o ПСАЛОМ 41:1–14
o ПРИПОВІДКИ 10:15–16
o СИРАХ 3:17–25
26-го ЛЮТОГО
o ЛЕВІТ 19:1—20:21
o МАРКО 8:10–38
o ПСАЛОМ 42:1–12
o ПРИПОВІДКИ 10:17
o СИРАХ 3:26–31
27-го ЛЮТОГО
o ЛЕВІТ 20:22—22:20
o МАРКО 9:1–29
o ПСАЛОМ 43:1–5
o ПРИПОВІДКИ 10:1
o СИРАХ 4:1–10
28-го ЛЮТОГО
o ЛЕВІТ 22:21—23:44
o МАРКО 9:30—10:12
o ПСАЛОМ 44:1–8
o ПРИПОВІДКИ 10:19
o СИРАХ 4:11–19

Березень

1-го БЕРЕЗНЯ
o ЛЕВІТ 24:1—25:46
o МАРКО 10:13–31
o ПСАЛОМ 44:9–27
o ПРИПОВІДКИ 10:20–21
o СИРАХ 4:20–31
2-го БЕРЕЗНЯ
o ЛЕВІТ 25:47—27:13
o МАРКО 10:32–52
o ПСАЛОМ 45:1–18
o ПРИПОВІДКИ 10:22
o СИРАХ 5:1–8
3-го БЕРЕЗНЯ
o ЛЕВІТ 27:14 — ЧИСЛА 1:54
o ЧИСЛА 1:54
o МАРКО 11:1–26
o ПСАЛОМ 46:1–12
o ПРИПОВІДКИ 10:23
o СИРАХ 5:9–15
4-го БЕРЕЗНЯ
o ЧИСЛА 2:1—3:51
o МАРКО 11:27—12:17
o ПСАЛОМ 47:1–10
o ПРИПОВІДКИ 10:24–25
o СИРАХ 6:1–4
5-го БЕРЕЗНЯ
o ЧИСЛА 4:1—5:31
o МАРКО 12:18–37
o ПСАЛОМ 48:1–15
o ПРИПОВІДКИ 10:26
o СИРАХ 6:5–17
6-го БЕРЕЗНЯ
o ЧИСЛА 6:1—7:89
o МАРКО 12:38—13:13
o ПСАЛОМ 49:1–21
o ПРИПОВІДКИ 10:27–28
o СИРАХ 6:18–31
7-го БЕРЕЗНЯ
o ЧИСЛА 8:1—9:23
o МАРКО 13:14–37
o ПСАЛОМ 50:1–23
o ПРИПОВІДКИ 10:29–30
o СИРАХ 6:32–37
8-го БЕРЕЗНЯ
o ЧИСЛА 10:1—11:23
o МАРКО 14:1–21
o ПСАЛОМ 51:1–21
o ПРИПОВІДКИ 10:31–32
o СИРАХ 7:1–11
9-го БЕРЕЗНЯ
o ЧИСЛА 11:24—13:33
o МАРКО 14:22–52
o ПСАЛОМ 52:1–11
o ПРИПОВІДКИ 11:1–3
o СИРАХ 7:12–17
10-го БЕРЕЗНЯ
o ЧИСЛА 14:1—15:16
o МАРКО 14:53–72
o ПСАЛОМ 53:1–7
o ПРИПОВІДКИ 11:4
o СИРАХ 7:18–36
11-го БЕРЕЗНЯ
o ЧИСЛА 15:17—16:35
o МАРКО 15:1–47
o ПСАЛОМ 54:1–9
o ПРИПОВІДКИ 11:5–6
o СИРАХ 8:1–9
12-го БЕРЕЗНЯ
o ЧИСЛА 17:1—18:32
o МАРКО 16:1–20
o ПСАЛОМ 55:1–24
o ПРИПОВІДКИ 11:7
o СИРАХ 8:10–19
13-го БЕРЕЗНЯ
o ЧИСЛА 19:1—20:29
o ЛУКА 1:1–25
o ПСАЛОМ 56:1–14
o ПРИПОВІДКИ 11:8
o СИРАХ 9:1–9
14-го БЕРЕЗНЯ
o ЧИСЛА 21:1—22:20
o ЛУКА 1:26–56
o ПСАЛОМ 57:1-12
o ПРИПОВІДКИ 11:9–11
o СИРАХ 9:10–12
15-го БЕРЕЗНЯ
o ЧИСЛА 22:21—23:30
o ЛУКА 1:57–80
o ПСАЛОМ 58:1–12
o ПРИПОВІДКИ 11:12–13
o СИРАХ 9:13–18
16-го БЕРЕЗНЯ
o ЧИСЛА 24:1—25:18
o ЛУКА 2:1–35
o ПСАЛОМ 59:1–18
o ПРИПОВІДКИ 11:14
o СИРАХ 10:1–5
17-го БЕРЕЗНЯ
o ЧИСЛА 26:1–51
o ЛУКА 2:36–52
o ПСАЛОМ 60:1–14
o ПРИПОВІДКИ 11:15
o СИРАХ 10:6–25
18-го БЕРЕЗНЯ
o ЧИСЛА 26:52—28:15
o ЛУКА 3:1–22
o ПСАЛОМ 61:1–9
o ПРИПОВІДКИ 11:16–17
o СИРАХ 10:26–31
19-го БЕРЕЗНЯ
o ЧИСЛА 28:16—29:39
o ЛУКА 3:23–38
o ПСАЛОМ 62:1–13
o ПРИПОВІДКИ 11:18–19
o СИРАХ 11:1–6
20-го БЕРЕЗНЯ
o ЧИСЛА 30:1—31:54
o ЛУКА 4:1–30
o ПСАЛОМ 63:1–12
o ПРИПОВІДКИ 11:20–21
o СИРАХ 11:7–19
21-го БЕРЕЗНЯ
o ЧИСЛА 32:1—33:39
o ЛУКА 4:31—5:11
o ПСАЛОМ 64:1–11
o ПРИПОВІДКИ 11:22
o СИРАХ 11:20–34
22-го БЕРЕЗНЯ
o ЧИСЛА 33:40—35:34
o ЛУКА 5:12–26
o ПСАЛОМ 65:1–14
o ПРИПОВІДКИ 11:23
o СИРАХ 12:1–7
23-го БЕРЕЗНЯ
o ЧИСЛА 36:1 — ВТОРОЗАКОННЯ 1:46
o ЛУКА 5:27—6:11
o ПСАЛОМ 66:1–20
o ПРИПОВІДКИ 11:24–26
o СИРАХ 12:8–18

24-го БЕРЕЗНЯ
o ВТОРОЗАКОН. 2:1-3:29
o ЛУКА 6:12–38
o ПСАЛОМ 67:1–8
o ПРИПОВІДКИ 11:27
o СИРАХ 12:8–18
25-го БЕРЕЗНЯ
o ВТОРОЗАКОН. 4:1–49
o ЛУКА 6:39—7:10
o ПСАЛОМ 68:1–19
o ПРИПОВІДКИ 11:28
o СИРАХ 13:1–8
26-го БЕРЕЗНЯ
o ВТОРОЗАКОН. 5:1-6:25
o ЛУКА 7:11–35
o ПСАЛОМ 68:20–36
o ПРИПОВІДКИ 11:29–31
o СИРАХ 13:9–14
27-го БЕРЕЗНЯ
o ВТОРОЗАКОН. 7:1-8:20
o ЛУКА 7:36—8:3
o ПСАЛОМ 69:1–14
o ПРИПОВІДКИ 12:1
o СИРАХ 13:15–21

28-го БЕРЕЗНЯ
o ВТОРОЗАКОН. 9:1-10:22
o ЛУКА 8:4–21
o ПСАЛОМ 69:15–37
o ПРИПОВІДКИ 12:2–3
o СИРАХ 13:22–26
29-го БЕРЕЗНЯ
o ВТОРОЗАКОН. 11:1—12:31
o ЛУКА 8:22–40
o ПСАЛОМ 70:1–6
o ПРИПОВІДКИ 12:4
o СИРАХ 14:1–10
30-го БЕРЕЗНЯ
o ВТОРОЗАКОН.13:1-15:23
o ЛУКА 8:41—9:6
o ПСАЛОМ 71:1–24
o ПРИПОВІДКИ 12: 5–7
o СИРАХ 14:11–19
31-го БЕРЕЗНЯ
o ВТОРОЗАКОННЯ 16:1—17:20
o ЛУКА 9:7–27
o ПСАЛОМ 72:1–20
o ПРИПОВІДКИ 12:8–9
o СИРАХ 14:20–27

Квітень

1-го КВІТНЯ
o ВТОРОЗАКОННЯ 18:1—20:20
o ЛУКА 9:28–50
o ПСАЛОМ 73:1–28
o ПРИПОВІДКИ 12:10
o СИРАХ 15:1–8
2-го КВІТНЯ
o ВТОРОЗАКОННЯ 21:1—22:29
o ЛУКА 9:51—10:12
o ПСАЛОМ 74:1–23
o ПРИПОВІДКИ 12:11
o СИРАХ 15:9–11
3-го КВІТНЯ
o ВТОРОЗАКОННЯ 23:1—25:19
o ЛУКА 10:13–37
o ПСАЛОМ 75:1–11
o ПРИПОВІДКИ 12:12–14
o СИРАХ 15:12–20
4-го КВІТНЯ
o ВТОРОЗАКОН. 26:1-27:26
o ЛУКА 10:38—11:13
o ПСАЛОМ 76:1–13
o ПРИПОВІДКИ 12:15–17
o СИРАХ 16:1–4
5-го КВІТНЯ
o ВТОРОЗАКОН. 28:1-69
o ЛУКА 11:14–36
o ПСАЛОМ 77:1–21
o ПРИПОВІДКИ 12:18
o СИРАХ 16:5–16
6-го КВІТНЯ
o ВТОРОЗАКОННЯ 29:1—30:20
o ЛУКА 11:37—12:7
o ПСАЛОМ 78:1–25
o ПРИПОВІДКИ 12:19–20
o СИРАХ 16:17–23
7-го КВІТНЯ
o ВТОРОЗАКОННЯ 31:1—32:52
o ЛУКА 12:8–34
o ПСАЛОМ 78:26–45
o ПРИПОВІДКИ 12:21–23
o СИРАХ 16:24–30
8-го КВІТНЯ
o ВТОРОЗАКОННЯ 33:1-34:12
o ЛУКА 12:35–59
o ПСАЛОМ 78:46–59
o ПРИПОВІДКИ 12:24
o СИРАХ 17:1–15

9-го КВІТНЯ
o ІСУС НАВИН 1:1-3:17
o ЛУКА 13:1–21
o ПСАЛОМ 78:60–72
o ПРИПОВІДКИ 12:25
o СИРАХ 17:17–23
10-го КВІТНЯ
o ІСУС НАВИН 4:1-6:27
o ЛУКА 13:22—14:6
o ПСАЛОМ 79:1–13
o ПРИПОВІДКИ 12:26
o СИРАХ 17:24–32
11-го КВІТНЯ
o ІСУС НАВИН 7:1-8:35
o ЛУКА 14:7–35
o ПСАЛОМ 80:1–20
o ПРИПОВІДКИ 12:27–28
o СИРАХ 18:1–14
12-го КВІТНЯ
o ІСУС НАВИН 9:1-10:43
o ЛУКА 15:1–32
o ПСАЛОМ 81:1–17
o ПРИПОВІДКИ 13:1
o СИРАХ 18:15–29
13-го КВІТНЯ
o ІСУС НАВИН11:1-13:14
o ЛУКА 16:1–18
o ПСАЛОМ 82:1–8
o ПРИПОВІДКИ 13:2–3
o СИРАХ 18:30–33

14-го КВІТНЯ
o ІСУС НАВИН13:15-15:63
o ЛУКА 16:19—17:10
o ПСАЛОМ 83:1–18
o ПРИПОВІДКИ 13:4
o СИРАХ 19:1–5
15-го КВІТНЯ
o ІСУС НАВИН16:1-18:28
o ЛУКА 17:11–37
o ПСАЛОМ 84:1–13
o ПРИПОВІДКИ 13:5–6
o СИРАХ 19:6–17
16-го КВІТНЯ
o ІСУС НАВИН19:1-21:45
o ЛУКА 18:1–17
o ПСАЛОМ 85:1–14
o ПРИПОВІДКИ 13:7–8
o СИРАХ 19:18–30
17-го КВІТНЯ
o ІСУС НАВИН 22:1–34
o ЛУКА 18:18–43
o ПСАЛОМ 86:1–17
o ПРИПОВІДКИ 13:9–10
o СИРАХ 20:1–12

18-го КВІТНЯ
o ІСУС НАВИН23:1-24:33
o ЛУКА 19:1–28
o ПСАЛОМ 87:1–7
o ПРИПОВІДКИ 13:11
o СИРАХ 20:13–26
19-го КВІТНЯ
o СУДДІ 1:1—3:6
o ЛУКА 19:29–48
o ПСАЛОМ 88:1–19
o ПРИПОВІДКИ 13:12–14
o СИРАХ 20:27–31
20-го КВІТНЯ
o СУДДІ 3:7—5:31
o ЛУКА 20:1–26
o ПСАЛОМ 89:1–13
o ПРИПОВІДКИ 13:15–16
o СИРАХ 21:1–10
21-го КВІТНЯ
o СУДДІ 6:1—7:25
o ЛУКА 20:27–47
o ПСАЛОМ 89:14–38
o ПРИПОВІДКИ 13:17–19
o СИРАХ 21:11–17
22-го КВІТНЯ
o СУДДІ 8:1—9:57
o ЛУКА 21:1–28
o ПСАЛОМ 89:39–52
o ПРИПОВІДКИ 13:20–23
o СИРАХ 21:18–28
23-го КВІТНЯ
o СУДДІ 10:1—12:15
o ЛУКА 21:29—22:13
o ПСАЛОМ 90:1—91:16
o ПРИПОВІДКИ 13:24–25
o СИРАХ 22:1–6
24-го КВІТНЯ
o СУДДІ 13:1—15:20
o ЛУКА 22:14–34
o ПСАЛОМ 92:1—93:5
o ПРИПОВІДКИ 14:1–2
o СИРАХ 22:7–18
25-го КВІТНЯ
o СУДДІ 16:1—17:13
o ЛУКА 22:35–53
o ПСАЛОМ 94:1–23
o ПРИПОВІДКИ 14:3–4
o СИРАХ 22:19–27
26-го КВІТНЯ
o СУДДІ 18:1–19:30
o ЛУКА 22:54—23:12
o ПСАЛОМ 95:1—96:13
o ПРИПОВІДКИ 14:5–6
o СИРАХ 23:1–8
27-го КВІТНЯ
o СУДДІ 20:1—21:25
o ЛУКА 23:13–43
o ПСАЛОМ 97:1—98:9
o ПРИПОВІДКИ 14:7–8
o СИРАХ 23:9–11
28-го КВІТНЯ
o РУТА 1:1—2:23
o ЛУКА 23:44—24:12
o ПСАЛОМ 99:1–9
o ПРИПОВІДКИ 14:9–10
o СИРАХ 23:12–15
29-го КВІТНЯ
o РУТА 3:1—4:18
o ЛУКА 24:13–53
o ПСАЛОМ 100:1–5
o ПРИПОВІДКИ 14:11–12
o СИРАХ 23:16–27
30-го КВІТНЯ
o І САМУЇЛ 1:1-2:36
o ЙОАН 1:1–28
o ПСАЛОМ 101:1–8
o ПРИПОВІДКИ 14:13–14
o СИРАХ 24:1–12

Травень

1-го ТРАВНЯ
o І САМУЇЛ 3:1-5:12
o ЙОАН 1:29–51
o ПСАЛОМ 102:1–29
o ПРИПОВІДКИ 14:15–16
o СИРАХ 24:13–22
2-го ТРАВНЯ
o І САМУЇЛ 6:1-8:22
o ЙОАН 2:1–25
o ПСАЛОМ 103:1–22
o ПРИПОВІДКИ 14:17–19
o СИРАХ 25:1–6
3-го ТРАВНЯ
o І САМУЇЛ 9:1-11:15
o ЙОАН 3:1–21
o ПСАЛОМ 104:1–24
o ПРИПОВІДКИ 14:20–21
o СИРАХ 25:7–12
4-го ТРАВНЯ
o І САМУЇЛ 12:1-13:23
o ЙОАН 3:22–36
o ПСАЛОМ 104:25–35
o ПРИПОВІДКИ 14:22–24
o СИРАХ 25:13–26
5-го ТРАВНЯ
o І САМУЇЛ 14:1-52
o ЙОАН 4:1–42
o ПСАЛОМ 105:1–15
o ПРИПОВІДКИ 14:25
o СИРАХ 26:1–18
6-го ТРАВНЯ
o І САМУЇЛ 15:1-16:23
o ЙОАН 4:43–54
o ПСАЛОМ 105:16–38
o ПРИПОВІДКИ 14:26–27
o СИРАХ 26:19–27
7-го ТРАВНЯ
o І САМУЇЛ 17:1—58
o ЙОАН 5:1–23
o ПСАЛОМ 105:39–45
o ПРИПОВІДКИ 14:28–29
o СИРАХ 26:28–29
8-го ТРАВНЯ
o І САМУЇЛ 8:1—19:24
o ЙОАН 5:24–47
o ПСАЛОМ 106:1–12
o ПРИПОВІДКИ 14:30–31
o СИРАХ 27:1–3
9-го ТРАВНЯ
o І САМУЇЛ 20:1—21:16
o ЙОАН 6:1–21
o ПСАЛОМ 106:13–31
o ПРИПОВІДКИ 14:32–33
o СИРАХ 27:4–10
10-го ТРАВНЯ
o І САМУЇЛ 22:1—23:28
o ЙОАН 6:22–46
o ПСАЛОМ 106:32–48
o ПРИПОВІДКИ 14:34–35
o СИРАХ 27:11–15
11-го ТРАВНЯ
o І САМУЇЛ 24:1—25:44
o ЙОАН 6:47–71
o ПСАЛОМ 107:1–43
o ПРИПОВІДКИ 15:1–3
o СИРАХ 27:16–21
12-го ТРАВНЯ
o І САМУЇЛ 26:1—28:25
o ЙОАН 7:1–31
o ПСАЛОМ 108:1–14
o ПРИПОВІДКИ 15:4
o СИРАХ 27:22–30
13-го ТРАВНЯ
o І САМУЇЛ 29:1–31:13
o ЙОАН 7:32–53
o ПСАЛОМ 109:1–31
o ПРИПОВІДКИ 15:5–7
o СИРАХ 28:1–7
14-го ТРАВНЯ
o 2 САМУЇЛ 1:1—2:32
o ЙОАН 8:1–20
o ПСАЛОМ 110:1–7
o ПРИПОВІДКИ 15:8-10
o СИРАХ 28:8–12
15-го ТРАВНЯ
o 2 САМУЇЛ 3:1—4:25
o ЙОАН 8:21–30
o ПСАЛОМ 111:1–10
o ПРИПОВІДКИ 15:11
o СИРАХ 28:13–26
16-го ТРАВНЯ
o 2 САМУЇЛ 5:1—6:23
o ЙОАН 8:31–59
o ПСАЛОМ 112:1–10
o ПРИПОВІДКИ 15:12–14
o СИРАХ 29:1–13
17-го ТРАВНЯ
o 2 САМУЇЛ 7:1—9:13
o ЙОАН 9:1–41
o ПСАЛОМ 113:1—114:8
o ПРИПОВІДКИ 15:15–17
o СИРАХ 29:14–20
18-го ТРАВНЯ
o 2 САМУЇЛ 10:1—12:25
o ЙОАН 10:1–21
o ПСАЛОМ 115:1–18
o ПРИПОВІДКИ 15:18–19
o СИРАХ 29:21–28
19-го ТРАВНЯ
o 2 САМУЇЛ 12:26—14:20
o ЙОАН 10:22–42
o ПСАЛОМ 116:1–19
o ПРИПОВІДКИ 15:20–21
o СИРАХ 30:1–13
20-го ТРАВНЯ
o 2 САМУЇЛ 14:21—16:23
o ЙОАН 11:1–57
o ПСАЛОМ 117:1–2
o ПРИПОВІДКИ 15:22–23
o СИРАХ 30:14–20
21-го ТРАВНЯ
o 2 САМУЇЛ 17:1—18:32
o ЙОАН 12:1–19
o ПСАЛОМ 118:1–18
o ПРИПОВІДКИ 15:24–26
o СИРАХ 30:21–25
22-го ТРАВНЯ
o 2 САМУЇЛ 19:1—20:26
o ЙОАН 12:20–50
o ПСАЛОМ 118:19–29
o ПРИПОВІДКИ 15:27–28
o СИРАХ 31:1–11
23-го ТРАВНЯ
o 2 САМУЇЛ 21:1—22:51
o ЙОАН 13:1–30
o ПСАЛОМ 119:1–16
o ПРИПОВІДКИ 15:29-30
o СИРАХ 31:12–2
24-го ТРАВНЯ
o 2 САМУЇЛ 23:1—24:25
o ЙОАН 13:31—14:14
o ПСАЛОМ 119:17–35
o ПРИПОВІДКИ 15:31–32
o СИРАХ 31:25–31
25-го ТРАВНЯ
o І ЦАРІ 1:1—2:12
o ЙОАН 14:15–31
o ПСАЛОМ 119:36–52
o ПРИПОВІДКИ 15:33
o СИРАХ 32:1–13
26-го ТРАВНЯ
o І ЦАРІ 2:13—3:28
o ЙОАН 15:1–27
o ПСАЛОМ 119:53–70
o ПРИПОВІДКИ 16:1–3
o СИРАХ 32:14–24
27-го ТРАВНЯ
o І ЦАРІ 4:1—5:32
o ЙОАН 16:1–33
o ПСАЛОМ 119:71–80
o ПРИПОВІДКИ 16:4-5
o СИРАХ 33:1–6
28-го ТРАВНЯ
o І ЦАРІ 6:1—7:51
o ЙОАН 17:1–26
o ПСАЛОМ 119:81-95
o ПРИПОВІДКИ 16:6–7
o СИРАХ 33:7–19
29-го ТРАВНЯ
o І ЦАРІ 8:1—66
o ЙОАН 18:1–24
o ПСАЛОМ 119:96–112
o ПРИПОВІДКИ 16:8–9
o СИРАХ 33:20–33
30-го ТРАВНЯ
o І ЦАРІ 9:1—10:29
o ЙОАН 18:25—19:22
o ПСАЛОМ 119:113–131
o ПРИПОВІДКИ 16:10–11
o СИРАХ 34:1–12
31-го ТРАВНЯ
o І ЦАРІ 11:1—12:24
o ЙОАН 19:23–42
o ПСАЛОМ 119:132–155
o ПРИПОВІДКИ 16:12–13
o СИРАХ 34:13–17

Червень

1-го ЧЕРВНЯ
o І ЦАРІ 12:25—14:31
o ЙОАН 20:1–31
o ПСАЛОМ 119:156–176
o ПРИПОВІДКИ 16:14–15
o СИРАХ 34:18–26
2-го ЧЕРВНЯ
o І ЦАРІ 15:1—16:34
o ПСАЛОМ 120:1–7
o ЙОАН 21:1–25
o ПРИПОВІДКИ 16:16–17
o СИРАХ 35:1–10
3-го ЧЕРВНЯ
o І ЦАРІ 17:1—18:46
o ДІЯННЯ 1:1–26
o ПСАЛОМ 121:1–8
o ПРИПОВІДКИ 16:18
o СИРАХ 35:11–16
4-го ЧЕРВНЯ
o І ЦАРІ 19:1—20:29
o ДІЯННЯ 2:1–47
o ПСАЛОМ 122:1–9
o ПРИПОВІДКИ 16:19–20
o СИРАХ 35:17–24

5-го ЧЕРВНЯ
o І ЦАРІ 21:1—22:54
o ДІЯННЯ 3:1–26
o ПСАЛОМ 123:1–4
o ПРИПОВІДКИ 16:21–23
o СИРАХ 36:1–17
6-го ЧЕРВНЯ
o 2 ЦАРІ 1:1–3:27
o ДІЯННЯ 4:1–37
o ПСАЛОМ 124:1–8
o ПРИПОВІДКИ 16:24
o СИРАХ 36:18–27
7-го ЧЕРВНЯ
o 2 ЦАРІ 4:1—5:27
o ДІЯННЯ 5:1–42
o ПСАЛОМ 125:1–5
o ПРИПОВІДКИ 16:25
o СИРАХ 37:1–6
8-го ЧЕРВНЯ
o 2 ЦАРІ 6:1—8:15
o ДІЯННЯ 6:1–15
o ПСАЛОМ 126:1–6
o ПРИПОВІДКИ 16:26–27
o СИРАХ 37:7–15

9-го ЧЕРВНЯ
o 2 ЦАРІ 8:16—10:36
o ДІЯННЯ 7:1–29
o ПСАЛОМ 127:1–5
o ПРИПОВІДКИ 16:28–30
o СИРАХ 37:16–26
10-го ЧЕРВНЯ
o 2 ЦАРІ 11:1–13:25
o ДІЯННЯ 7:30–50
o ПСАЛОМ 128:1–6
o ПРИПОВІДКИ 16:31–33
o СИРАХ 37:27–31
11-го ЧЕРВНЯ
o 2 ЦАРІ 14:1–15:38
o ДІЯННЯ 7:51—8:13
o ПСАЛОМ 129:1–8
o ПРИПОВІДКИ 17:1
o СИРАХ 38:1–15
12-го ЧЕРВНЯ
o 2 ЦАРІ 16:1—17:41
o ДІЯННЯ 8:14–40
o ПСАЛОМ 130:1–8
o ПРИПОВІДКИ 17:2–3
o СИРАХ 38:16–23
13-го ЧЕРВНЯ
o 2 ЦАРІ 18:1—19:37
o ДІЯННЯ 9:1–31
o ПСАЛОМ 131:1–3
o ПРИПОВІДКИ 17:4–5
o СИРАХ 38:24–34
14-го ЧЕРВНЯ
o 2 ЦАРІ 20:1—21:26
o ДІЯННЯ 9:32–43
o ПСАЛОМ 132:1–18
o ПРИПОВІДКИ 17:6
o СИРАХ 39:1–11
15-го ЧЕРВНЯ
o 2 ЦАРІ 22:1—23:37
o ДІЯННЯ 10:1–23
o ПСАЛОМ1 133:1–3
o ПРИПОВІДКИ 17:7–8
o СИРАХ 39:12–27
16-го ЧЕРВНЯ
o 2 ЦАРІ 24:1—25:30
o ДІЯННЯ 10:24–48
o ПСАЛОМ 134:1–3
o ПРИПОВІДКИ 17:9–11
o СИРАХ 39:28–35
17-го ЧЕРВНЯ
o І ХРОНІКА 1:1—1:54
o ДІЯННЯ 11:1–30
o ПСАЛОМ 135:1–21
o ПРИПОВІДКИ 17:12–13
o СИРАХ 40:1–11
18-го ЧЕРВНЯ
o І ХРОНІКА 2:1—3:23
o ДІЯННЯ 12:1–25
o ПСАЛОМ 136:1–26
o ПРИПОВІДКИ 17:14–15
o СИРАХ 40:12–17
19-го ЧЕРВНЯ
o І ХРОНІКА 4:1—5:41
o ДІЯННЯ 13:1–15
o ПСАЛОМ 137:1–9
o ПРИПОВІДКИ 17:16
o СИРАХ 40:18–30
20-го ЧЕРВНЯ
o І ХРОНІКА 6:1—7:40
o ДІЯННЯ 13:16–41
o ПСАЛОМ 138:1–8
o ПРИПОВІДКИ 17:17–18
o СИРАХ 41:1–13
21-го ЧЕРВНЯ
o І ХРОНІКА 8:1—9:44
o ДІЯННЯ 13:42—14:7
o ПСАЛОМ 139:1–24
o ПРИПОВІДКИ 17:19–21
o СИРАХ 41:14–16
22-го ЧЕРВНЯ
o І ХРОНІКА 10:1—11:47
o ДІЯННЯ 14:8–28
o ПСАЛОМ 140:1–14
o ПРИПОВІДКИ 17:22
o СИРАХ 41:17–27
23-го ЧЕРВНЯ
o І ХРОНІКА 12:1—14:17
o ДІЯННЯ 15:1–31
o ПСАЛОМ 141:1–10
o ПРИПОВІДКИ 17:23
o СИРАХ 42:1–11
24-го ЧЕРВНЯ
o І ХРОНІКА 15:1—16:43
o ДІЯННЯ 15:32—16:15
o ПСАЛОМ 142:1–8
o ПРИПОВІДКИ 17:24–25
o СИРАХ 42:12–14
25-го ЧЕРВНЯ
o І ХРОНІКА 17:1—19:19
o ДІЯННЯ 16:16-40
o ПСАЛОМ 143:1–12
o ПРИПОВІДКИ 17:26
o СИРАХ 42:15–25
26-гоЧЕРВНЯ
o І ХРОНІКА 20:1—22:19
o ДІЯННЯ 17:1–34
o ПСАЛОМ 144:1–15
o ПРИПОВІДКИ 17:27–28
o СИРАХ 43:1–12
27-го ЧЕРВНЯ
o І ХРОНІКА 23:1—25:30
o ДІЯННЯ 18:1–21
o ПСАЛОМ 145:1–21
o ПРИПОВІДКИ 18:1
o СИРАХ 43:13–26
28-го ЧЕРВНЯ
o І ХРОНІКА 26:1—27:34
o ДІЯННЯ 18:22—19:12
o ПСАЛОМ 146:1–10
o ПРИПОВІДКИ 18:2-3
o СИРАХ 43:27–33
29-го ЧЕРВНЯ
o І ХРОНІКА 28:1—29:30
o ДІЯННЯ 19:13–40
o ПСАЛОМ 147:1–20
o ПРИПОВІДКИ 18:4–5
o СИРАХ 44:1–15
30-го ЧЕРВНЯ
o 2 ХРОНІКА 1:1—3:17
o ДІЯННЯ 20:1–38
o ПСАЛОМ 148:1–14
o ПРИПОВІДКИ 18:6-7
o СИРАХ 44:16–18

Липень

1-го ЛИПНЯ
o 2 ХРОНІКА 4:1—6:42
o ДІЯННЯ 21:1–16
o ПСАЛОМ 149:1–9
o ПРИПОВІДКИ 18:8
o СИРАХ 44:19–23
2-го ЛИПНЯ
o 2 ХРОНІКА 7:1—9:31
o ДІЯННЯ 21:17–36
o ПСАЛОМ 150:1–6
o ПРИПОВІДКИ 18:9–10
o СИРАХ 45:1–5
3-го ЛИПНЯ
o 2 ХРОНІКА 10:1-12:16
o ДІЯННЯ 21:37—22:16
o ПСАЛОМ 1:1–6
o ПРИПОВІДКИ 18:11–12
o СИРАХ 45:6–14
4-го ЛИПНЯ
o 2 ХРОНІКА 13:1—15:19
o ДІЯННЯ 22:17—23:11
o ПСАЛОМ 2:1–12
o ПРИПОВІДКИ 18:13
o СИРАХ 45:15–22

5-го ЛИПНЯ
o 2 ХРОНІКА 16:1-18:34
o ДІЯННЯ 23:12–35
o ПСАЛОМ 3:1–9
o ПРИПОВІДКИ 18:14–15
o СИРАХ 45:23–26
6-го ЛИПНЯ
o 2 ХРОНІКА 19:1—20:37
o ДІЯННЯ 24:1–27
o ПСАЛОМ 4:1-9
o ПРИПОВІДКИ 18:16–18
o СИРАХ 46:1–12
7-го ЛИПНЯ
o 2 ХРОНІКА 21:1—23:21
o ДІЯННЯ 25:1–27
o ПСАЛОМ 5:1–13
o ПРИПОВІДКИ 18:19
o СИРАХ 46:13–20
8-го ЛИПНЯ
o 2 ХРОНІКА 24:1—25:28
o ДІЯННЯ 26:1–32
o ПСАЛОМ 6:1–11
o ПРИПОВІДКИ 18:20–21
o СИРАХ 47:1–11

9-го ЛИПНЯ
o 2 ХРОНІКА 26:1—28:27
o ДІЯННЯ 27:1–20
o ПСАЛОМ 7:1–18
o ПРИПОВІДКИ 18:22
o СИРАХ 47:12–22
10-го ЛИПНЯ
o 2 ХРОНІКА 29:1—30:27
o ДІЯННЯ 27:21–44
o ПСАЛОМ 8:1–10
o ПРИПОВІДКИ 18:23–24
o СИРАХ 47:22–25
11-го ЛИПНЯ
o 2 ХРОНІКА 31:1—32:25
o ДІЯННЯ 28:1–31
o ПСАЛОМ 9:1–13
o ПРИПОВІДКИ 19:1–3
o СИРАХ 48:1–11
12-го ЛИПНЯ
o 2 ХРОНІКА 33:1—34:33
o РИМЛЯН 1:1–17
o ПСАЛОМ 9:14–21
o ПРИПОВІДКИ 19:4-5 СИРАХ 48:12–16
13-го ЛИПНЯ
o 2 ХРОНІКА 35:1-36:21
o РИМЛЯН 1:18–32
o ПСАЛОМ 10:1–15
o ПРИПОВІДКИ 19:6–7
o СИРАХ 48:17–25
14-го ЛИПНЯ
o ЕЗРА 1:1—2:70
o РИМЛЯН 2:1–24
o ПСАЛОМ 10:16–18
o ПРИПОВІДКИ 19:8–9
o СИРАХ 49:1–7
15-го ЛИПНЯ
o ЕЗРА 3:1—4:24
o РИМЛЯН 2:25—3:8
o ПСАЛОМ 11:1–7
o ПРИПОВІДКИ 19:10–12
o СИРАХ 49:8–12
16-го ЛИПНЯ
o ЕЗРА 5:1—6:19
o РИМЛЯН 3:9–31
o ПСАЛОМ 12:1–9
o ПРИПОВІДКИ 19:13-14
o СИРАХ 49:13–16
17-го ЛИПНЯ
o ЕЗРА 7:1—8:36
o РИМЛЯН 4:1–12
o ПСАЛОМ 13:1–6
o ПРИПОВІДКИ 19:15–16
o СИРАХ 50:1–21
18-го ЛИПНЯ
o ЕЗРА 9:1—10:44
o РИМЛЯН 4:13—5:4
o ПСАЛОМ 14:1–7
o ПРИПОВІДКИ 19:17
o СИРАХ 50:22–29
19-го ЛИПНЯ
o НЕЄМІЯ 1:1—3:14
o РИМЛЯН 5:5–21
o ПСАЛОМ 15:1–5
o ПРИПОВІДКИ 19:18–19
o СИРАХ 51:1–12
20-го ЛИПНЯ
o НЕЄМІЯ 3:15—5:19
o РИМЛЯН 6:1-23
o ПСАЛОМ 16:1-11
o ПРИПОВІДКИ 19:20–21
o СИРАХ 51:13–21
21-го ЛИПНЯ
o НЕЄМІЯ 6:1—7:70
o РИМЛЯН 7:1–13
o ПСАЛОМ 17:1–15
o ПРИПОВІДКИ 19:22–23
o СИРАХ 51:13–21
22-го ЛИПНЯ
o НЕЄМІЯ 8:1—9:37
o РИМЛЯН 7:14-8:11
o ПСАЛОМ 18:1–16
o ПРИПОВІДКИ 19:24–25
o СИРАХ 51:22–30
23-го ЛИПНЯ
o НЕЄМІЯ 10:1—11:31
o РИМЛЯН 8:12–25
o ПСАЛОМ 18:17–35
o ПРИПОВІДКИ 19:26
24-го ЛИПНЯ
o НЕЄМІЯ 12:1—13:31
o РИМЛЯН 8:26–39
o ПСАЛОМ 18:36–51
o ПРИПОВІДКИ 19:27–29
25-го ЛИПНЯ
o ТОВИТ 1:1—3:17
o РИМЛЯН 9:1–26
o ПСАЛОМ 19:1–15
o ПРИПОВІДКИ 20:1
26-го ЛИПНЯ
o ТОВИТ 4:1—6:19
o РИМЛЯН 9:27-10:13
o ПСАЛОМ 20:1–10
o ПРИПОВІДКИ 20:2–3
27-го ЛИПНЯ
o ТОВИТ 7:1—10:14
o РИМЛЯН 10:14-11:10
o ПСАЛОМ 21:1–14
o ПРИПОВІДКИ 20:4–6
28-го ЛИПНЯ
o ТОВИТ 11:1—14:11
o РИМЛЯН 11:11–36
o ПСАЛОМ 22:1–19
o ПРИПОВІДКИ 20:7

29-го ЛИПНЯ
o ЮДИТА 1:1–4:15
o РИМЛЯН 12:1–21
o ПСАЛОМ 22:20–32
o ПРИПОВІДКИ 20:8–10
30-го ЛИПНЯ
o ЮДИТА 8:1–10:22 РИМЛЯН 13:1–14
o ПСАЛОМ 23:1–6
o ПРИПОВІДКИ 20:11
31-го ЛИПНЯ
o ЮДИТА 11:1—13:20
o РИМЛЯН 14:1–23
o ПСАЛОМ 24:1–10
o ПРИПОВІДКИ 20:12

Серпень

1-го СЕРПНЯ
o ЮДИТА 14:1—16:25
o РИМЛЯН 15:1–21
o ПСАЛОМ 25:1–11
o ПРИПОВІДКИ 20:13–15
2-го СЕРПНЯ
o ЕСТЕРА 1:1—4:17
o РИМЛЯН 15:22-16:7
o ПСАЛОМ 25:12–22
o ПРИПОВІДКИ 20:16–18
3-го СЕРПНЯ
o ЕСТЕРА 5:1—8:17
o РИМЛЯН 16:8–27
o ПСАЛОМ 26:1–12
o ПРИПОВІДКИ 20:19
4-го СЕРПНЯ
o ЕСТЕРА 9:1—12:6
o І КОРІНТЯН 1:1–16
o ПСАЛОМ 27:1–7
o ПРИПОВІДКИ 20:20–21
5-го СЕРПНЯ
o І МАКАВЕЇ 1:1—2:70
o І КОРІНТЯН 1:17-2:5
o ПСАЛОМ 27:8–14
o ПРИПОВІДКИ 20:22–23
6-го СЕРПНЯ
o І МАКАВЕЇ 3:1—4:61
o І КОРІНТЯН 2:6-3:4
o ПСАЛОМ 28:1–9
o ПРИПОВІДКИ 20:24–25
7-го СЕРПНЯ
o І МАКАВЕЇ 6:1—7:50
o І КОРІНТЯН 3:5–23
o ПСАЛОМ 29:1–11
o ПРИПОВІДКИ 20:26–27
8-го СЕРПНЯ
o І МАКАВЕЇ 8:1—9:73
o І КОРІНТЯН 4:1–21
o ПСАЛОМ 30:1–13
o ПРИПОВІДКИ 20:28–30
9-го СЕРПНЯ
o І МАКАВЕЇ 10:1—11:74
o І КОРІНТЯН 5:1–13
o ПСАЛОМ 31:1–9
o ПРИПОВІДКИ 21:1–2
10-го СЕРПНЯ
o І МАКАВЕЇ 12:1—13:53
o І КОРІНТЯН 6:1–20
o ПСАЛОМ 31:10–19
o ПРИПОВІДКИ 21:3

11-го СЕРПНЯ
o 2 МАКАВЕЇ 1:1—2:32
o І КОРІНТЯН 7:1–19
o ПСАЛОМ 31:20–25
o ПРИПОВІДКИ 21:4
12-го СЕРПНЯ
o 2 МАКАВЕЇ 3:1—4:7
o І КОРІНТЯН 7:20-40
o ПСАЛОМ 32:1–11
o ПРИПОВІДКИ 21:5–7
13-го СЕРПНЯ
o 2 МАКАВЕЇ 4:7—4:50
o КОРІНТЯН 8:1–13
o ПСАЛОМ 33:1–11
o ПРИПОВІДКИ 21:8–10
14-го СЕРПНЯ
o 2 МАКАВЕЇ 5:1—6:31
o КОРІНТЯН 9:1–19
o ПСАЛОМ 33:12–22
o ПРИПОВІДКИ 21:11–12
15-го СЕРПНЯ
o 2 МАКАВЕЇ 7:1— 42
o І КОРІНТЯН 9:20-10:13
o ПСАЛОМ 34:1–11
o ПРИПОВІДКИ 21:13

16-го СЕРПНЯ
o 2 МАКАВЕЇ 8:1-9:29
o КОРІНТЯН 10:14-11:2
o ПСАЛОМ 34:12–23
o ПРИПОВІДКИ 21:14–16
17-го СЕРПНЯ
o 2 МАКАВЕЇ 10:1-11:38
o І КОРІНТЯН 11:3–16
o ПСАЛОМ 35:1–16
o ПРИПОВІДКИ 21:17–18
18-го СЕРПНЯ
o 2 МАКАВЕЇ 12:1- 46
o І КОРІНТЯН 11:17–34
o ПСАЛОМ 35:17–28
o ПРИПОВІДКИ 21:19–20
19-го СЕРПНЯ
o 2 МАКАВЕЇ 13:1-14:36
o І КОРІНТЯН 12:1–26
o ПСАЛОМ 36:1–13
o ПРИПОВІДКИ 21:21–22
20-го СЕРПНЯ
o 2 МАКАВЕЇ 14:37-15:39
o І КОРІНТЯН12:27-13:13
o ПСАЛОМ 37:1–11
o ПРИПОВІДКИ 21:23–24

21-го СЕРПНЯ
o ІОВ 1:1—3:26
o І КОРІНТЯН 14:1-17
o ПСАЛОМ 37:12–28
o ПРИПОВІДКИ 21:25–26
22-го СЕРПНЯ
o ІОВ 4:1—7:21
o І КОРІНТЯН 14:18–40
o ПСАЛОМ 37:29–40
o ПРИПОВІДКИ 21:27
23-го СЕРПНЯ
o ІОВ 8:1—11:20
o І КОРІНТЯН 15:1–28
o ПСАЛОМ 38:1–23
o ПРИПОВІДКИ 21:28–29
24-го СЕРПНЯ
o ІОВ 12:1—15:35
o І КОРІНТЯН 15:29–58
o ПСАЛОМ 39:1–14
o ПРИПОВІДКИ 21:30–31
25-го СЕРПНЯ
o ІОВ 16:1—19:29
o І КОРІНТЯН 16:1-24
o ПСАЛОМ 40:1–11
o ПРИПОВІДКИ 22:1
26-го СЕРПНЯ
o ІОВ 20:1—22:30
o 2 КОРІНТЯН 1:1–11
o ПСАЛОМ 40:12–18
o ПРИПОВІДКИ 22:2–4
27-го СЕРПНЯ
o ІОВ 23:1—27:23
o 2 КОРІНТЯН 1:12—2:8
o ПСАЛОМ 41:1–14
o ПРИПОВІДКИ 22:5–6
28-го СЕРПНЯ
o ІОВ 28:1—30:31
o 2 КОРІНТЯН 2:9–17
o ПСАЛОМ 42:1–12
o ПРИПОВІДКИ 22:7
29-го СЕРПНЯ
o ІОВ 31:1—33:33
o 2 КОРІНТЯН 3:1–18
o ПСАЛОМ 43:1–5
o ПРИПОВІДКИ 22:8–9
30-го СЕРПНЯ
o ІОВ 34:1—36:33
o 2 КОРІНТЯН 4:1–12
o ПСАЛОМ 44:1–8
o ПРИПОВІДКИ 22:10–12
31-го СЕРПНЯ
o ІОВ 37:1—39:30
o 2 КОРІНТЯН 4:13—5:11
o ПСАЛОМ 44:9–27
o ПРИПОВІДКИ 22:13 

Вересень

1-го ВЕРЕСНЯ
o ІОВ 40:1—42:17
o 2 КОРІНТЯН 5:12–21
o ПСАЛОМ 45:1–18
o ПРИПОВІДКИ 22:14
2-го ВЕРЕСНЯ
o ПРОПОВІДНИК 1:1-3:22
o 2 КОРІНТЯН 6:1–13
o ПСАЛОМ 46:1–12
o ПРИПОВІДКИ 22:15
3-го ВЕРЕСНЯ
o ПРОПОВІДНИК 4:1-6:12
o 2 КОРІНТЯН 6:14—7:7
o ПСАЛОМ 47:1–10
o ПРИПОВІДКИ 22:16
4-го ВЕРЕСНЯ
o ПРОПОВІДНИК 7:1—9:18
o 2 КОРІНТЯН 7:8–16
o ПСАЛОМ 48:1–15
o ПРИПОВІДКИ 22:17–19

5-го ВЕРЕСНЯ
o ПРОПОВІДНИК 10:1-12:14
o 2 КОРІНТЯН 8:1–15
o ПСАЛОМ 49:1–21
o ПРИПОВІДКИ 22:20–21
6-го ВЕРЕСНЯ
o ПІСНЯ ПІСЕНЬ 1:1-4:16
o 2 КОРІНТЯН 8:16–24
o ПСАЛОМ 50:1–23
o ПРИПОВІДКИ 22:22–23
7-го ВЕРЕСНЯ
o ПІСНЯ ПІСЕНЬ 5:1-8:14
o 2 КОРІНТЯН 9:1–15
o ПСАЛОМ 51:1–21
o ПРИПОВІДКИ 22:24–25
8-го ВЕРЕСНЯ
o ІСАЯ 1:1—2:22
o 2 КОРІНТЯН 10:1–18
o ПСАЛОМ 52:1–11
o ПРИПОВІДКИ 22:26–27
9-го ВЕРЕСНЯ
o ІСАЯ 3:1—5:30
o 2 КОРІНТЯН 11:1–15
o ПСАЛОМ 53:1–7
o ПРИПОВІДКИ 22:28–29

10-го ВЕРЕСНЯ
o ІСАЯ 6:1—7:25
o 2 КОРІНТЯН 11:16–33
o ПСАЛОМ 54:1–9
o ПРИПОВІДКИ 23:1–3
11-го ВЕРЕСНЯ
o ІСАЯ 8:1—9:20
o 2 КОРІНТЯН 12:1–10
o ПСАЛОМ 55:1–24
o ПРИПОВІДКИ 23:4–5
12-го ВЕРЕСНЯ
o ІСАЯ 10:1—11:16
o 2 КОРІНТЯН 12:11–21
o ПСАЛОМ 56:1–14
o ПРИПОВІДКИ 23:6–8
13-го ВЕРЕСНЯ
o ІСАЯ 12:1—14:32
o 2 КОРІНТЯН 13:1–13
o ПСАЛОМ 57:1–12
o ПРИПОВІДКИ 23:9–11
14-го ВЕРЕСНЯ
o ІСАЯ 15:1—18:7
o ГАЛАТІВ 1:1–24
o ПСАЛОМ 58:1–12
o ПРИПОВІДКИ 23:12

15-го ВЕРЕСНЯ
o ІСАЯ 19:1—21:17
o ГАЛАТІВ 2:1–16
o ПСАЛОМ 59:1–18
o ПРИПОВІДКИ 23:13–14
16-го ВЕРЕСНЯ
o ІСАЯ 22:1—24:23
o ГАЛАТІВ 2:17—3:7
o ПСАЛОМ 60:1–14
o ПРИПОВІДКИ 23:15–16
17-го ВЕРЕСНЯ
o ІСАЯ 25:1—28:13
o ГАЛАТІВ 3:8–22
o ПСАЛОМ 61:1–9
o ПРИПОВІДКИ 23:17–18
18-го ВЕРЕСНЯ
o ІСАЯ 28:14—30:11
o ГАЛАТІВ 3:23—4:31
o ПСАЛОМ 62:1–13
o ПРИПОВІДКИ 23:19–21
19-го ВЕРЕСНЯ
o ІСАЯ 30:12—33:12
o ГАЛАТІВ 5:1–12
o ПСАЛОМ 63:1–12
o ПРИПОВІДКИ 23:22

20-го ВЕРЕСНЯ
o ІСАЯ 33:13—36:22
o ГАЛАТІВ 5:13–26
o ПСАЛОМ 64:1–11
o ПРИПОВІДКИ 23:23

21-го ВЕРЕСНЯ
o ІСАЯ 37:1—38:22
o ГАЛАТІВ 6:1–18
o ПСАЛОМ 65:1–14
o ПРИПОВІДКИ 23:24–25
22-го ВЕРЕСНЯ
o ІСАЯ 39:1—41:16
o ЕФЕСЯН 1:1–23
o ПСАЛОМ 66:1–20
o ПРИПОВІДКИ 23:26–28
23-го ВЕРЕСНЯ
o ІСАЯ 41:17—43:13
o ЕФЕСЯН 2:1–22
o ПСАЛОМ 67:1–8
o ПРИПОВІДКИ 23:29–35
24-го ВЕРЕСНЯ
o ІСАЯ 43:14—45:10
o ЕФЕСЯН 3:1–21
o ПСАЛОМ 68:1–19
o ПРИПОВІДКИ 24:1–2
25-го ВЕРЕСНЯ
o ІСАЯ 45:11—48:11
o ЕФЕСЯН 4:1–16
o ПСАЛОМ 68:20–36
o ПРИПОВІДКИ 24:3–4
26-го ВЕРЕСНЯ
o ІСАЯ 48:12—50:11
o ЕФЕСЯН 4:17–32
o ПСАЛОМ 69:1–14
o ПРИПОВІДКИ 24:5
27-го ВЕРЕСНЯ
o ІСАЯ 51:1—53:12
o ЕФЕСЯН 5:1–33
o ПСАЛОМ 69:15–37
o ПРИПОВІДКИ 24:6–7
28-го ВЕРЕСНЯ
o ІСАЯ 54:1—57:14
o ЕФЕСЯН 6:1–24
o ПСАЛОМ 70:1–6
o ПРИПОВІДКИ 24:8
29-го ВЕРЕСНЯ
o ІСАЯ 57:15—59:21
o ФИЛИП’ЯН 1:1–26
o ПСАЛОМ 71:1–24
o ПРИПОВІДКИ 24:9–10
30-го ВЕРЕСНЯ
o ІСАЯ 60:1—62:6
o ФИЛИП’ЯН 1:27—2:18
o ПСАЛОМ 72:1–20
o ПРИПОВІДКИ 24:11–12

Жовтень

1-го ЖОВТНЯ
o ІСАЯ 62:7—65:25
o ФИЛИП’ЯН 2:19—3:4
o ПСАЛОМ 73:1–28
o ПРИПОВІДКИ 24:13–14
2-го ЖОВТНЯ
o ІСАЯ 66:1-24
o ФИЛИП’ЯН 3:4–21
o ПСАЛОМ 74:1–23
o ПРИПОВІДКИ 24:15–16
3-го ЖОВТНЯ
o ЄРЕМІЯ 1:1—2:30
o ФИЛИП’ЯН 4:1–23
o ПСАЛОМ 75:1–11
o ПРИПОВІДКИ 24:17–20
4-го ЖОВТНЯ
o ЄРЕМІЯ 2:31—4:18
o КОЛОСЯН 1:1–20
o ПСАЛОМ 76:1–13
o ПРИПОВІДКИ 24:21–22
5-го ЖОВТНЯ
o ЄРЕМІЯ 4:19—6:15
o КОЛОСЯН 1:21—2:7
o ПСАЛОМ 77:1–21
o ПРИПОВІДКИ 24:23–25
6-го ЖОВТНЯ
o ЄРЕМІЯ 6:16—8:8
o КОЛОСЯН 2:8–23
o ПСАЛОМ 78:1–25
o ПРИПОВІДКИ 24:26
7-го ЖОВТНЯ
o ЄРЕМІЯ 8:9—9:25
o КОЛОСЯН 3:1–17
o ПСАЛОМ 78:26–58
o ПРИПОВІДКИ 24:27
8-го ЖОВТНЯ
o ЄРЕМІЯ 10:1—11:23
o КОЛОСЯН 3:18—4:18
o ПСАЛОМ 78:59–72
o ПРИПОВІДКИ 24:28–29
9-го ЖОВТНЯ
o ЄРЕМІЯ 12:1—14:10
o І СОЛУНЯН 1:1—2:8
o ПСАЛОМ 79:1–13
o ПРИПОВІДКИ 24:30–34
10-го ЖОВТНЯ
o ЄРЕМІЯ 14:11—16:15
o І СОЛУНЯН 2:9—3:13
o ПСАЛОМ 80:1–20
o ПРИПОВІДКИ 25:1–5

11-го ЖОВТНЯ
o ЄРЕМІЯ 16:16—18:23
o І СОЛУНЯН 4:1—5:3
o ПСАЛОМ 81:1–17
o ПРИПОВІДКИ 25:6–7
12-го ЖОВТНЯ
o ЄРЕМІЯ 19:1—21:14
o І СОЛУНЯН 5:4–28
o ПСАЛОМ 82:1–8
o ПРИПОВІДКИ 25:8–10
13-го ЖОВТНЯ
o ЄРЕМІЯ 22:1—23:20
o 2 СОЛУНЯН 1:1–12
o ПСАЛОМ 83:1–18
o ПРИПОВІДКИ 25:11–14
14-го ЖОВТНЯ
o ЄРЕМІЯ 23:21—25:38
o 2 СОЛУНЯН 2:1–17
o ПСАЛОМ 84:1–13
o ПРИПОВІДКИ 25:15
15-го ЖОВТНЯ
o ЄРЕМІЯ 26:1—27:22
o 2 СОЛУНЯН 3:1–18
o ПСАЛОМ 85:1–14
o ПРИПОВІДКИ 25:16

16-го ЖОВТНЯ
o ЄРЕМІЯ 28:1—29:32
o І ТИМОТЕЯ 1:1–20
o ПСАЛОМ 86:1–17
o ПРИПОВІДКИ 25:17
17-го ЖОВТНЯ
o ЄРЕМІЯ 30:1—31:26
o І ТИМОТЕЯ 2:1–15
o ПСАЛОМ 87:1–7
o ПРИПОВІДКИ 25:18–19
18-го ЖОВТНЯ
o ЄРЕМІЯ 31:27—32:44
o І ТИМОТЕЯ 3:1–16
o ПСАЛОМ 88:1–19
o ПРИПОВІДКИ 25:20–22
19-го ЖОВТНЯ
o ЄРЕМІЯ 33:1—34:22
o І ТИМОТЕЯ 4:1–16
o ПСАЛОМ 89:1–13
o ПРИПОВІДКИ 25:23–24
20-го ЖОВТНЯ
o ЄРЕМІЯ 35:1—36:32
o І ТИМОТЕЯ 5:1–25
o ПСАЛОМ 89:14–38
o ПРИПОВІДКИ 25:25–27

21-го ЖОВТНЯ
o ЄРЕМІЯ 37:1—38:28
o І ТИМОТЕЯ 6:1–21
o ПСАЛОМ 89:39–52
o ПРИПОВІДКИ 25:28
22-го ЖОВТНЯ
o ЄРЕМІЯ 39:1—41:18
o 2 ТИМОТЕЯ 1:1–18
o ПСАЛОМ 90:1—91:16
o ПРИПОВІДКИ 26:1–2
23-го ЖОВТНЯ
o ЄРЕМІЯ 42:1—44:23
o 2 ТИМОТЕЯ 2:1–21
o ПСАЛОМ 92:1—93:5
o ПРИПОВІДКИ 26:3–5
24-го ЖОВТНЯ
o ЄРЕМІЯ 44:24—47:7
o 2 ТИМОТЕЯ 2:22—3:17
o ПСАЛОМ 94:1–23
o ПРИПОВІДКИ 26:6–8

25-го ЖОВТНЯ
o ЄРЕМІЯ 48:1—49:39
o 2 ТИМОТЕЯ 4:1–22
o ПСАЛОМ 95:1—96:13
o ПРИПОВІДКИ 26:9–12
26-го ЖОВТНЯ
o ЄРЕМІЯ 50:1—51:24
o ТИТА 1:1–16
o ПСАЛОМ 97:1—98:9
o ПРИПОВІДКИ 26:13–16
27-го ЖОВТНЯ
o ЄРЕМІЯ 51:25-52:34
o ТИТА 2:1–15
o ПСАЛОМ 99:1–9
o ПРИПОВІДКИ 26:17
28-го ЖОВТНЯ
o ПЛАЧ ЄРЕМІЇ 1:1-2:22
o ТИТА 3:1–15
o ПСАЛОМ 100:1–5
o ПРИПОВІДКИ 26:18–19
29-го ЖОВТНЯ
o ПЛАЧ ЄРЕМІЇ 3:1-5:22
o ФИЛИМОНА 1:1–25
o ПСАЛОМ 101:1–8
o ПРИПОВІДКИ 26:20
30-го ЖОВТНЯ
o ВАРУХ 1:1–3:38
o ЄВРЕЇВ 1:1–14
o ПСАЛОМ 102:1–29
o ПРИПОВІДКИ 26:21–22
31-го ЖОВТНЯ
o ВАРУХ 4:1–5:9 – ЛИСТ ЄРЕМІЇ
o ЄВРЕЇВ 2:1–18
o ПСАЛОМ 103:1–22
o ПРИПОВІДКИ 26:23

Листопад

1-го ЛИСТОПАДА
o ЄЗЕКИЇЛ 1:1—3:15
o ЄВРЕЇВ 3:1–19
o ПСАЛОМ 104:1–24
o ПРИПОВІДКИ 26:24–26
2-го ЛИСТОПАДА
o ЄЗЕКИЇЛ 3:16—6:14
o ЄВРЕЇВ 4:1–16
o ПСАЛОМ 104:25–35
o ПРИПОВІДКИ 26:27
3-го ЛИСТОПАДА
o ЄЗЕКИЇЛ 7:1—9:11
o ЄВРЕЇВ 5:1–14
o ПСАЛОМ 105:1–15
o ПРИПОВІДКИ 26:28
4-го ЛИСТОПАДА
o ЄЗЕКИЇЛ 10:1—11:25
o ЄВРЕЇВ 6:1–20
o ПСАЛОМ 105:16–38
o ПРИПОВІДКИ 27:1–2
5-го ЛИСТОПАДА
o ЄЗЕКИЇЛ 12:1—14:11
o ЄВРЕЇВ 7:1–17
o ПСАЛОМ 105:39–45
o ПРИПОВІДКИ 27:3
6-го ЛИСТОПАДА
o ЄЗЕКИЇЛ 14:12—16:42
o ЄВРЕЇВ 7:18–28
o ПСАЛОМ 106:1–12
o ПРИПОВІДКИ 27:4–6
7-го ЛИСТОПАДА
o ЄЗЕКИЇЛ 16:43—17:24
o ЄВРЕЇВ 8:1–13
o ПСАЛОМ 106:13–31
o ПРИПОВІДКИ 27:7–9
8-го ЛИСТОПАДА
o ЄЗЕКИЇЛ 18:1—19:14
o ЄВРЕЇВ 9:1–12
o ПСАЛОМ 106:32–48
o ПРИПОВІДКИ 27:10
9-го ЛИСТОПАДА
o ЄЗЕКИЇЛ 20:1-44
o ЄВРЕЇВ 9:13–28
o ПСАЛОМ 107:1–43
o ПРИПОВІДКИ 27:11
10-го ЛИСТОПАДА
o ЄЗЕКИЇЛ 21:1—22:31
o ЄВРЕЇВ 10:1–18
o ПСАЛОМ 108:1–14
o ПРИПОВІДКИ 27:12

11-го ЛИСТОПАДА
o ЄЗЕКИЇЛ 23:1–49
o ЄВРЕЇВ 10:19–39
o ПСАЛОМ 109:1–31

o ПРИПОВІДКИ 27:13
12-го ЛИСТОПАДА
o ЄЗЕКИЇЛ 24:1—26:21
o ЄВРЕЇВ 11:1–16
o ПСАЛОМ 110:1–7
o ПРИПОВІДКИ 27:14
13-го ЛИСТОПАДА
o ЄЗЕКИЇЛ 27:1—28:26
o ЄВРЕЇВ 11:17–31
o ПСАЛОМ 111:1–10
o ПРИПОВІДКИ 27:15–16
14-го ЛИСТОПАДА
o ЄЗЕКИЇЛ 29:1—30:26
o ЄВРЕЇВ 11:32—12:13
o ПСАЛОМ 112:1–10
o ПРИПОВІДКИ 27:17
15-го ЛИСТОПАДА
o ЄЗЕКИЇЛ 31:1—32:32
o ЄВРЕЇВ 12:14–29
o ПСАЛОМ 113:1—114:8
o ПРИПОВІДКИ 27:18–20

16-го ЛИСТОПАДА
o ЄЗЕКИЇЛ 33:1—34:31
o ЄВРЕЇВ 13:1–25
o ПСАЛОМ 115:1–18
o ПРИПОВІДКИ 27:21–22
17-го ЛИСТОПАДА
o ЄЗЕКИЇЛ 35:1—36:38
o ЯКІВ 1:1–18
o ПСАЛОМ 116:1–19
o ПРИПОВІДКИ 27:23–27
18-го ЛИСТОПАДА
o ЄЗЕКИЇЛ 37:1—38:23
o ЯКІВ 1:19—2:17
o ПСАЛОМ 117:1–2
o ПРИПОВІДКИ 28:1
19-го ЛИСТОПАДА
o ЄЗЕКИЇЛ 39:1—40:27
o ЯКІВ 2:18—3:18
o ПСАЛОМ 118:1–18
o ПРИПОВІДКИ 28:2
20-го ЛИСТОПАДА
o ЄЗЕКИЇЛ 40:28—41:26
o ЯКІВ 4:1–17
o ПСАЛОМ 118:19–29
o ПРИПОВІДКИ 28:3–5

21-го ЛИСТОПАДА
o ЄЗЕКИЇЛ 42:1—43:27
o ЯКІВ 5:1–20
o ПСАЛОМ 119:1–16
o ПРИПОВІДКИ 28:6–7
22-го ЛИСТОПАДА
o ЄЗЕКИЇЛ 44:1—45:12
o І ПЕТРА 1:1–13
o ПСАЛОМ 119:17–35
o ПРИПОВІДКИ 28:8–10
23-го ЛИСТОПАДА
o ЄЗЕКИЇЛ 45:13—46:24
o І ПЕТРА 1:14—2:10
o ПСАЛОМ 119:36–52
o ПРИПОВІДКИ 28:11
24-го ЛИСТОПАДА
o ЄЗЕКИЇЛ 47:1—48:35
o І ПЕТРА 2:11—3:9
o ПСАЛОМ 119:53–70
o ПРИПОВІДКИ 28:12–13
25-го ЛИСТОПАДА
o ДАНИЇЛ 1:1—2:23
o І ПЕТРА 3:10—4:6
o ПСАЛОМ 119:71–80
o ПРИПОВІДКИ 28:14

26-го ЛИСТОПАДА
o ДАНИЇЛ 2:24—3:90
o І ПЕТРА 4:7—5:14
o ПСАЛОМ 119:81–95
o ПРИПОВІДКИ 28:15–16
27-го ЛИСТОПАДА
o ДАНИЇЛ 4:1–34
o 2 ПЕТРА 1:1–21
o ПСАЛОМ 119:96–112
o ПРИПОВІДКИ 28:17–18
28-го ЛИСТОПАДА
o ДАНИЇЛ 5:1–30
o 2 ПЕТРА 2:1–22
o ПСАЛОМ 119:113–131
o ПРИПОВІДКИ 28:19–20
29-го ЛИСТОПАДА
o ДАНИЇЛ 6:1–29
o 2 ПЕТРА 3:1–18
o ПСАЛОМ 119:132–155
o ПРИПОВІДКИ 28:21–22
30-го ЛИСТОПАДА
o ДАНИЇЛ 7:1–28
o І ЙОАНА 1:1–10
o ПСАЛОМ 119:156–176
o ПРИПОВІДКИ 28:23–24

Грудень

1-го ГРУДНЯ
o ДАНИЇЛ 8:1–27
o І ЙОАНА 2:1–17
o ПСАЛОМ 120:1–7
o ПРИПОВІДКИ 28:25–26
2-го ГРУДНЯ
o ДАНИЇЛ 9:1—10:21
o І ЙОАНА 2:18—3:6
o ПСАЛОМ 121:1–8
o ПРИПОВІДКИ 28:27–28
3-го ГРУДНЯ
o ДАНИЇЛ 11:1–12:13
o І ЙОАНА 3:7–24
o ПСАЛОМ 122:1–9
o ПРИПОВІДКИ 29:1
4-го ГРУДНЯ
o ДАНИЇЛ 13:1—14:43
o І ЙОАНА 4:1–21
o ПСАЛОМ 123:1–4
o ПРИПОВІДКИ 29:2–4
5-го ГРУДНЯ
o ОСІЯ 1:1—3:5
o І ЙОАНА 5:1–21
o ПСАЛОМ 124:1–8
o ПРИПОВІДКИ 29:5–8
o МУДРІСТЬ 1:1–16
6-го ГРУДНЯ
o ОСІЯ 4:1—5:15
o 2 ЙОАНА 1:1–13
o ПСАЛОМ 125:1–5
o ПРИПОВІДКИ 29:9–11
o МУДРІСТЬ 2:1–9
7-го ГРУДНЯ
o ОСІЯ 6:1—9:17
o 3 ЙОАНА 1:1–15
o ПСАЛОМ 126:1–6
o ПРИПОВІДКИ 29:12–14
o МУДРІСТЬ 2:10–24
8-го ГРУДНЯ
o ОСІЯ 10:1—14:10
o ЮДИ 1:1–25
o ПСАЛОМ 127:1–5
o ПРИПОВІДКИ 29:15–17
o МУДРІСТЬ 3:1–19
9-го ГРУДНЯ
o ЙОІЛ 1:1—4:21
o ОДКРОВЕННЯ 1:1–20
o ПСАЛОМ 128:1–6
o ПРИПОВІДКИ 29:18
o МУДРІСТЬ 4:1–20
10-го ГРУДНЯ
o АМОС 1:1—3:15
o ОДКРОВЕННЯ 2:1–17
o ПСАЛОМ 129:1–8
o ПРИПОВІДКИ 29:19–20
o МУДРІСТЬ 5:1–13
11-го ГРУДНЯ
o АМОС 4:1—6:14
o ОДКРОВЕННЯ 2:18-3:6
o ПСАЛОМ 130:1–8
o ПРИПОВІДКИ 29:21–22
o МУДРІСТЬ 5:14–23
12-го ГРУДНЯ
o АМОС 7:1—9:15
o ОДКРОВЕННЯ 3:7–22
o ПСАЛОМ 131:1–3
o ПРИПОВІДКИ 29:23
o МУДРІСТЬ 6:1–11
13-го ГРУДНЯ
o АВДІЙ 1:1–21
o ОДКРОВЕННЯ 4:1–11
o ПСАЛОМ 132:1–18
o ПРИПОВІДКИ 29:24–25
o МУДРІСТЬ 6:12–25
14-го ГРУДНЯ
o ЙОНА 1:1—4:11
o ОДКРОВЕННЯ 5:1–14
o ПСАЛОМ 133:1–3
o ПРИПОВІДКИ 29:26–27
o МУДРІСТЬ 7:1–14
15-го ГРУДНЯ
o МІХЕЙ 1:1—4:14
o ОДКРОВЕННЯ 6:1–17
o ПСАЛОМ 134:1–3
o ПРИПОВІДКИ 30:1–4
o МУДРІСТЬ 7:15–30
16-го ГРУДНЯ
o МІХЕЙ 5:1—7:20
o ОДКРОВЕННЯ 7:1–17
o ПСАЛОМ 135:1–21
o ПРИПОВІДКИ 30:5–6
o МУДРІСТЬ 8:1–21
17-го ГРУДНЯ
o НАУМ 1:1—3:19
o ОДКРОВЕННЯ 8:1–13
o ПСАЛОМ 136:1–26
o ПРИПОВІДКИ 30:7–9
o МУДРІСТЬ 9:1–19
18-го ГРУДНЯ
o АВАКУМ 1:1—3:19
o ОДКРОВЕННЯ 9:1–21
o ПСАЛОМ 137:1–9
o ПРИПОВІДКИ 30:10
o МУДРІСТЬ 10:1–21
19-го ГРУДНЯ
o СОФОНІЯ 1:1—3:20
o ОДКРОВЕННЯ 10:1–11
o ПСАЛОМ 138:1–8
o ПРИПОВІДКИ 30:11–14
o МУДРІСТЬ 11:1–26
20-го ГРУДНЯ
o АГГЕЙ 1:1—2:23
o ОДКРОВЕННЯ 11:1–19
o ПСАЛОМ 139:1–24
o ПРИПОВІДКИ 30:15–16
o МУДРІСТЬ 12:1–15
21-го ГРУДНЯ
o ЗАХАРІЯ 1:1–17
o ОДКРОВЕННЯ 12:1–18
o ПСАЛОМ 140:1–14
o ПРИПОВІДКИ 30:17
o МУДРІСТЬ 12:16–27
22-го ГРУДНЯ
o ЗАХАРІЯ 2:1—3:10
o ОДКРОВЕННЯ 13:1–18
o ПСАЛОМ 141:1–10
o ПРИПОВІДКИ 30:18–20
o МУДРІСТЬ 13:1–19
23-го ГРУДНЯ
o ЗАХАРІЯ 4:1—5:11
o ОДКРОВЕННЯ 14:1–20
o ПСАЛОМ 142:1–8
o ПРИПОВІДКИ 30:21–23
o МУДРІСТЬ 14:1–14
24-го ГРУДНЯ
o ЗАХАРІЯ 6:1—7:14
o ОДКРОВЕННЯ 15:1–8
o ПСАЛОМ 143:1–12
o ПРИПОВІДКИ 30:24–28
o МУДРІСТЬ 14:15–31
25-го ГРУДНЯ
o ЗАХАРІЯ 8:1–23
o ОДКРОВЕННЯ 16:1–21
o ПСАЛОМ 144:1–15
o ПРИПОВІДКИ 30:29–31
o МУДРІСТЬ 15:1–19
26-го ГРУДНЯ
o ЗАХАРІЯ 9:1–17
o ОДКРОВЕННЯ 17:1–18
o ПСАЛОМ 145:1–21
o ПРИПОВІДКИ 30:32
o МУДРІСТЬ 16:1–15
27-го ГРУДНЯ
o ЗАХАРІЯ 10:1—11:17
o ОДКРОВЕННЯ 18:1–24
o ПСАЛОМ 146:1–10
o ПРИПОВІДКИ 30:33
o МУДРІСТЬ 16:16–29
28-го ГРУДНЯ
o ЗАХАРІЯ 12:1—13:9
o ОДКРОВЕННЯ 19:1–21
o ПСАЛОМ 147:1–20
o ПРИПОВІДКИ 31:1–7
o МУДРІСТЬ 17:1–20
29-го ГРУДНЯ
o ЗАХАРІЯ 14:1–21
o ОДКРОВЕННЯ 20:1–15
o ПСАЛОМ 148:1–14
o МУДРІСТЬ 18:1–25
30-го ГРУДНЯ
o МАЛАХІЯ 1:1—2:17
o ОДКРОВЕННЯ 21:1–27
o ПСАЛОМ 149:1–9
o ПРИПОВІДКИ 31:10–24
o МУДРІСТЬ 19:1–10
31-го ГРУДНЯ
o МАЛАХІЯ 3:1-24
o ОДКРОВЕННЯ 22:1–21
o ПСАЛОМ 150:1–6
o ПРИПОВІДКИ 31:25–31
o МУДРІСТЬ 19:11–22